Personvern

For at du skal kunne anvende tjenesten BibelSMS, trenger vi enkelte opplysninger om deg. Vi vil at du skal være trygg på at vi respekterer ditt personvern og din rett til vite hvordan disse opplysningene blir behandlet.

Formålet med å samle inn dataene dine er å gi deg en relevant og god kundeopplevelse. I denne personvernerklæringen forklarer vi blant annet hva slags personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi har dem og hva vi brukere dem til. Personopplysninger er all informasjon som kan brukes til å identifisere deg eller som vi kan koble til deg. Erklæringen omfatter også hvilke valgmuligheter du har angående personopplysningene vi samler inn og hvordan du kan styre disse.

BibelSMS eies av mediekonsernet Mentor Medier AS.  Det er Mentor Medier AS som er juridisk ansvarlig for tjenesten. Vennligst les denne erklæringen grundig for å forstå på hvilke måter Mentor Medier AS kan samle inn, bruke og dele personopplysningene dine. Begrepene «vi» og «oss» er ment å referere til Mentor Medier AS
 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg er Mentor Medier ved
personvernombud Vanja Hillerström. Kontaktinformasjon:


Postadresse: Mentor Medier, Postboks 1180, Sentrum, 0107 N- OSLO.
Telefon: 40603014

E-post: vanja.hillerstrom@mentormedier.no
 

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg? 

Mentor Medier bruker dataene vi samler inn for å kunne gi deg den tjenesten vi tilbyr, som i hovedsak er en abonnementstjeneste via mobiltelefon, for at du enkelt skal kunne motta daglige Bibelvers. Vi bruker også dataene til å kommunisere med deg, for eksempel for å informere deg om medlemsfordeler, sikkerhet og andre typer oppdateringer.

Det juridiske grunnlaget for å samle inn og bruke personopplysningene dine er i hovedsak å oppfylle en avtale/kontrakt vi har med deg som kunde. Vi vil også behandle personopplysninger til øvrige formål og med ulike behandlingsgrunnlag. Her får du en oversikt .

Kundeadministrasjon og gjennomføring av avtale
Hovedformålet med behandlingen av personopplysninger om deg er å samle inn, kontrollere og behandle personopplysninger før vi tilbyr og inngår en avtale med deg. Når avtalen løper, behandler vi personopplysningene dine for å dokumentere, administrere, svare på kundehenvendelser og gjennomføre oppgaver, slik at vi kan levere avtalte tjenester.

Behandlingsgrunnlaget for dette er å oppfylle en avtale med deg, og vår berettigede interesse i å administrere kundeforholdet ditt. Hvis det er nødvendig å behandle særlige kategorier av personopplysninger, spør vi om ditt samtykke.

 

Utvikling av nye og eksisterende tjenester

Vi behandler personopplysninger for å identifisere etterspørsel etter nye produkter og tjenester og for å forbedre allerede eksisterende produkter og tjenester. Behandlingsgrunnlaget for dette er vår berettigede interesse i å utvikle produkter og tjenester.

Kommunikasjon, markedsføring og annonsering

Vi bruker dataene vi samler inn, for å levere og personlig tilpasse kommunikasjonen vår med deg. For eksempel kan vi kontakte deg via SMS for å informere deg om endringer i produktet eller invitere deg til å delta i en undersøkelse.

Hvis du har et eksisterende kundeforhold, behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av vår berettigede interesse i å gi deg informasjon og tilbud. 


Hvis du ikke har et eksisterende kundeforhold, ber vi om samtykke til elektronisk markedsføring og tar hensyn til om du har reservert deg mot markedsføring i Reservasjonsregisteret i Brønnøysund.
 

Oppfylle rettslige forpliktelser

Vi må behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.

Behandlingsgrunnlaget for dette er å oppfylle de rettslige forpliktelsene som påhviler oss.


IT-sikkerhet og fysisk sikkerhet

Det er nødvendig for oss å behandle personopplysninger for å sikre dine og våre verdier. Dette gjøres for eksempel gjennom tilgangsstyring, logging på servere og systemer, drift av infrastruktur og brannmurer. Behandlingsgrunnlaget for dette kan være både avtaleforpliktelser og vår berettigede interesse.


Klagebehandling, regresskrav og rettslige prosesser

Vi behandler personopplysninger for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav, for eksempel i forbindelse med behandling av klager, regresskrav og rettslige prosesser. Behandlingsgrunnlaget for dette er vår berettigede interesse i å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav. For å ivareta dette formålet kan vi også behandle særlige kategorier av personopplysninger uten samtykke.

 

 

Hvilke typer personopplysninger vi behandler
Mentor Medier AS er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) ved vår behandling av personopplysninger. Vi vil i hovedsak innhente personopplysningene direkte fra deg som kunde via telefon. I all hovedsak vil disse opplysningene formidles via din mobiloperatør til vår leverandør Intele (intele.no). Ved andre betalingsformer vil informasjonen bli behandlet ved vårt kundesenter.
 

Dersom Mentor Medier ønsker å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal vi først informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til. Vi vil i slike tilfeller innhente ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger.
 

Mentor Medier AS behandler følgende kategorier av personopplysninger:
 

  • Kontaktopplysninger som telefonnummer og adresse.

  • Finansiell informasjon som kunde- og produktavtaler, transaksjonsdata og kreditthistorikk.


Informasjon vi samler inn automatisk
Vi samler inn informasjon om deg når bruker tjenesten vår. Dette betyr hovedsakelig telefonnummeret ditt og informasjon knyttet til utsendelse av SMS og betaling for disse. 

 

Hvor vi innhenter informasjonen fra

Vi behandler personopplysninger som du selv har gitt direkte til oss, eksempelvis
da du meldte deg på BibelSMS, informasjon du etterlater deg ved bruk av våre betalingstjenester, eller henvendelser til vårt kundesenter eller andre deler av virksomheten.

Lagringstid

Mentor Medier vil slette eller anonymisere personopplysninger om deg når Mentor Medier ikke lenger har et gyldig formål og behandlingsgrunnlag for å behandle opplysningene.
 

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppsagt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre vi da har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningene.

Dersom vi behandler personopplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eksempelvis lagringsplikten i bokføringsregelverket, så skal opplysningene slettes når forpliktelsen er oppfylt. Dette med mindre vi har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningene.

Personopplysninger som behandles for å ivareta vår berettigede interesse slettes når det ikke lenger er mulig å dokumentere en berettiget interesse som må veie tyngre enn hensynet til ditt personvern. Dette kan for eksempel være fordi behovet for opplysningene ikke lenger er like sterkt, eller fordi opplysningene etter en tid blir utdaterte.
 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du kan ved henvendelse til Mentor Medier kreve innsyn i registrerte personopplysninger om deg, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om Mentor Mediers behandling av opplysningene.
 

Opplysningene skal gis skriftlig, og elektronisk dersom forespørselen er elektronisk. I visse tilfeller kan det stilles opp unntak fra retten til innsyn, dette er typisk der vi er lovpålagt taushetsplikt eller hvor det er påkrevd å hemmeligholde informasjonen av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger eller dersom opplysninger kun finnes i dokumenter utarbeidet for den interne saksforberedelse og unntak fra innsynsretten er nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbehandling.

Videre har du rett til å få korrigert opplysninger, eksempelvis dersom vi har registrert feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg.


Du har også rett til å be om at opplysningene dine slettes, der hvor opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for eller hvor samtykke til behandlingen trekkes tilbake. Dette innebærer ikke plikt til å slette opplysningene dersom det fortsatt er behov for å behandle opplysningen for formålet. Tilsvarende gjelder dersom Mentor Medier fortsatt har behov for opplysningene for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Dersom du mener at opplysningene som behandles om deg ikke er riktige eller at behandlingen er ulovlig uten at du ønsker at opplysningene skal slettes, eller du har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav uten at behøver opplysningene eller du har gjort innsigelser mot behandlingen av opplysningene, kan du også kreve at behandlingen av opplysningene begrenses. 

 

I de tilfeller hvor en behandling av dine personopplysninger er basert på vår berettigede interesse eller opplysningene benyttes for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring, har du rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen.

 

Til slutt har du, i visse tilfeller, krav på dataportabilitet. Det innebærer at du har krav på å få personopplysninger du har avgitt til oss utlevert i et enkelt, maskinlesbart format. Kravet gjelder hvor behandlingen er basert på samtykke eller avtale og hvor behandlingen av opplysningene er automatisert. Du kan også få disse opplysningene overført direkte til en annen behandlingsansvarlig der hvor dette er teknisk mulig

 

For å benytte deg av dine rettigheter må du sende en skriftlig forespørsel til bibel@mentormedier.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

 

For å kunne besvare din henvendelse ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

 

Om du ønsker å si opp avtalen med oss kan du gjøre dette ved å sende STOPP til 1933.

Deles informasjonen med andre?

Personopplysninger om deg vil bli utlevert til offentlige myndigheter, herunder skattemyndigheter og politiet, samt andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett.

 

Opplysninger om deg og din bruk av Bibel SMS deles med vår leverandør Intele. (www.intele.no). Dette er for i det hele tatt å kunne tilby deg denne tjenesten bedre og tryggere produkter og tjenester. Overføring av personopplysninger til Mentor Mediers databehandlere anses ikke som utlevering.
 
Alle som behandler data på vegne av Mentor Medier er regulert gjennom en databehandleravtale. Du kan når som helst kontakte kundeservice for å få en oppdatert oversikt over våre databehandlere.

Sikkerhet, oppbevaring og tilbakeholdelse
Mentor Medier er opptatt av å beskytte dine personlige opplysninger. Selv om vi gjør det som forventes av oss for å beskytte personopplysningene vi samler inn, er ingen sikkerhetssystemer ugjennomtrengelige.
 

Vi benytter en rekke tekniske og organisatoriske tiltak og bransjestandarder for å beskytte personopplysningene dine, og for å forebygge at informasjon om deg utsettes for tyveri, misbruk og uautorisert tilgang, utlevering, endring og ødeleggelse.

 

Vi lagrer for eksempel de personlige opplysningene du oppgir i datasystemer som har begrenset tilgang og er plassert i kontrollerte fasiliteter. Dessuten passer vi også på at våre databehandlere har tilstrekkelige sikkerhetstiltak på plass.
 

Oppbevaring
Personopplysninger som samles inn av Mentor Medier kan lagres og behandles i ditt land eller i et hvilket som helst annet land der Mentor Medier eller dets tilknyttede selskaper, datterselskaper eller tjenesteleverandører holder til eller opererer.

Mentor Medier har innført hensiktsmessige tiltak for å beskytte personopplysninger når de overføres internasjonalt, for eksempel med bruk av databehandleravtaler.

Dine valgmuligheter

Vi er avhengig av at du sørger for at personopplysningene dine er fullstendige, nøyaktige og oppdaterte. Vennligst informer oss om eventuelle endringer eller unøyaktigheter i opplysningene vi har registrert om deg ved å gjøre endringer på «min side» eller kontakte kundeservice på bibel@mentormedier.no. Vi vil svare på forespørselen så snart som mulig, og senest innen 30 dager.

 

Hvis du vil endre eller avslutte medlemskapet ditt, kan du gjøre det ved kontakte kundeservice på bibelsms@solidlove.com. Vi vil svare på forespørsler om tilgang til eller sletting av personopplysningene dine så snart som mulig, og senest innen 30 dager.

 

Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål om bruk av personopplysningene dine, vennligst kontakt kundeservice bibel@mentormedier.com

Vi vil gjøre vårt beste for å samarbeide med deg om å finne en rimelig løsning på enhver klage eller bekymring du måtte ha angående vår bruk av personopplysningene dine. Hvis du mener at vi ikke har vært i stand til å hjelpe deg med klagen din, kan du klage til Datatilsynet.